រោងចក្រ

Weaving Workshop
Cutting Room

សិក្ខាសាលាត្បាញ

បន្ទប់កាត់

Sewing Area
Packing Room

កន្លែងដេរ

បន្ទប់វេចខ្ចប់

Warehouse
Workshop

ឃ្លាំង

សិក្ខាសាលា